Wszel­kie ak­tyw­ności na­szej Gru­py są re­alizowane przy jed­nocze­snej tro­sce o śro­dowisko na­tu­ral­ne. Po­dej­mu­jemy działania zmie­rzające do jego po­prawy i racjonal­nego wy­ko­rzystania za­sobów na­tu­ral­nych.

  • W pro­cesie pro­duk­cji sto­sujemy tech­nologie pro­eko­logicz­ne, które wpływają na re­dukcję czyn­ników za­truwających at­mos­ferę, wodę oraz glebę.
  • Nasz obiekt zo­stał wy­po­sażony w in­teligent­ne in­stalacje: elek­tryczną i chłod­niczą, które dają możliwość bieżącego mo­nito­ro­wania zużycia ener­gii oraz ste­ro­wania pa­rametrami urządzeń chłod­ni­czych z po­zio­mu sys­te­mu BMS (Bu­il­ding Ma­na­gement Sys­tem). Po­zwala to na bieżącą op­ty­ma­lizację i zarządzanie zużyciem ener­gii w za­leżności od bieżących po­trzeb przed­siębior­stwa. 90% oświe­tle­nia stanowią dio­dowe źródła światła, które znacząco przy­czyniają się do ob­niżenia zużycia ener­gii.
  • Nie sto­sujemy su­ro­wych na­wozów or­ga­nicz­nych, dzięki cze­mu elimi­nujemy za­grożenie skażenia wód bak­teria­mi z gru­py coli. Nie sto­sujemy także chemicz­nej de­zyn­fek­cji gleb.
  • Wszędzie, gdzie tyl­ko jest to możliwe, zastępujemy pe­sty­cydy na­tu­ral­nymi środ­ka­mi och­ro­ny roślin za­rejestro­wanymi do pro­duk­cji eko­logicz­nej. Jest to tak zwana pro­duk­cja in­tegro­wana.
  • 3/4 spożywanych pro­duktów roślin­nych za­leży od pszczół, dlatego dbamy o wzrost ich liczeb­ności sto­sując do na­szych po­plonów nek­taro­dajną facelię i grykę.
  • Współpra­cu­jemy z fir­ma­mi re­cyklin­go­wymi, dzięki cze­mu na­sze opa­ko­wania są se­grego­wane, a na­step­nie prze­twarzane do po­now­nego użycia. Skut­kiem tych działań jest ogra­nicze­nie od­padów do mi­nimum.