Fi­lozofia działania

Głównymi celami na­szej Gru­py są op­ty­ma­lizacja kosztów, stabi­lizacja cen i planowanie pro­duk­cji świeżych warzyw oraz do­sto­so­wanie jej do po­trzeb ryn­ku, zwłasz­cza pod kątem ja­kości i ilości to­warów.

Staramy się sto­so­wać ko­rzyst­ne dla śro­dowiska meto­dy uprawy, tech­nologie pro­duk­cji i spo­so­by go­spo­daro­wania od­pa­dami. Naszą in­tencją jest och­ro­na ja­kości za­sobów wod­nych, gle­by i krajobrazu oraz sty­mu­lacja różnorod­ności bio­logicz­nej.

Stan­dar­dy ja­kości

Na­sze uprawy pro­wadzimy na po­wierzch­ni po­nad 750 ha i stale po­większa­my ten areał.

Wszyst­kie warzywa uprawia­my zgod­nie z sys­te­mem Global G.A.P, który świad­czy o za­chowaniu naj­wyższych stan­dardów w pro­cesie pro­duk­cji. Sys­tem ten po­d­le­ga każde­go ro­ku we­ryfi­ka­cji przez nie­zależne jed­nost­ki cer­ty­fi­ka­cyj­ne.

Ko­lej­nym kro­kiem w ro­z­wija­niu kon­tro­li ja­kości pro­duktów było wdrożenie cer­ty­fi­ka­tu In­ter­na­tio­nal Fo­od Stan­dard (IFS), który na­leży do naj­bar­dziej sz­czegółowych sys­temów za­pew­nie­nia bez­pie­czeństwa żyw­ności na świe­cie. Jest on prze­zna­czony dla pro­du­centów żyw­ności, sz­czególnie ma­rek własnych. Stan­dard zo­stał opracowany w Niem­czech.

Sie­dziba Gru­py

Na Ma­zow­szu, we wsi Wróble­wo w gmi­nie Na­rusze­wo, znaj­du­je się nowocze­sny obiekt spełniający wszyst­kie świa­to­we nor­my do prze­chowawania i pa­ko­wania na­szych warzyw.

Zakład jest pod stałą kon­trolą Sa­nepidu, Wo­jewódz­kie­go In­spek­to­ratu Ja­kości Han­dlowej Ar­ty­kułów Rol­no-Spożyw­czych, a także jest cer­ty­fi­ko­wana przez międzyna­ro­dową firmę Lloyd's Re­gister, której tra­dycje związa­ne z ja­kością i za­pew­nie­niem naj­wyższych stan­dardów w prze­myśle spożyw­czym tr­wają nie­przer­wanie już od po­nad 250 lat.

Łącz­na kubatu­ra całego bu­dyn­ku - ok. 87 000 m3.

Na tę po­wierzch­nię składają się:

 • 2 ma­ga­zyny prze­chowal­nicze
 • 1 ma­ga­zyn opa­ko­wań
 • 3 ma­ga­zyny su­row­cowe
 • 3 ma­ga­zyny wy­robów go­to­wych
 • 2 hale pro­duk­cyj­ne pro­ces­sin­go­we
 • ram­pa operacyj­na otwar­ta
 • 2 ko­mo­ry do wychładzania przy­wożonych z pól warzyw
 • 2 vacum co­oler'y do szyb­kie­go (szoko­we­go) schładzania sałat

Obiekt zo­stał wy­po­sażony w sys­tem kon­tro­li dostępu i pełny mo­nito­ring, co zwiększa bez­pie­czeństwo pro­cesów pro­duk­cyj­nych po­przez unie­możliwie­nie wejścia do sie­dziby fir­my osób nieu­praw­nio­nych.

Obu­dowa bu­dyn­ku zo­stała wy­ko­na­na z płyt war­stwowych PIR o zwiększonych pa­rametrach izo­lacyj­ności w celu zmi­nima­lizowania strat ener­getycz­nych. Za­sto­so­wanie specjal­nej tech­nologii po­zwala na odzyska­nie ciepła, które jest wy­ko­rzystane na ogrzanie wo­dy oraz po­miesz­czeń biu­ro­wych i so­cjal­nych.

Bez­pie­czeństwo żyw­ności

Jesteśmy pro­du­cen­tami, ale także wy­ma­gającymi kon­sumen­tami i dlatego tak bar­dzo dbamy o bez­pie­czeństwo żyw­ności, którą Państwu oferujemy.

 • Do pro­duk­cji używamy na­sion (każda par­tia opa­trzona sto­sow­nym cer­ty­fi­ka­tem) po­chodzących wyłącz­nie od re­nomo­wanych firm na­sien­nych. Nie sto­sujemy ma­teriału na­sien­nego pod­danego sz­tucz­nej, ge­netycz­nej mo­dyfi­ka­cji.
 • Prze­pro­wadzamy nie­zapo­wie­dzia­ne au­dyty u członków gru­py. Celem tych kon­tro­li jest po­twier­dze­nie zgod­ności re­alizacji upraw z wy­ma­ga­nia­mi określonymi w sys­te­mach gwaran­tujących bez­pie­czeństwo upraw (na­wożenie, och­ro­na roślin i sys­te­my na­wod­nień).
 • Pro­wadzimy ana­lizy labo­rato­ryj­ne – zarówno we własnym za­kresie, jak i ko­rzystając z usług nie­zależnych, akredyto­wanych labo­rato­riów. Obej­mują one sze­ro­kie spek­trum pa­rametrów chemicz­nych (pe­sty­cydów) i mi­kro­bio­logicz­nych, które de­ter­mi­nują bez­pie­czeństwo żyw­ności oraz wo­dy sto­so­wanej do na­wod­nień.
 • Sz­czególną uwagę zw­raca­my na sto­so­wanie wyłącz­nie cer­ty­fi­ko­wanych na­wozów. Nie używamy su­ro­wych na­wozów or­ga­nicz­nych.
 • Swoje po­la upraw­ne lokujemy w znacz­nej – i dzięki te­mu bez­piecz­nej – od­ległości od ewen­tu­al­nych za­grożeń, ja­kie mogą stanowić miej­sca in­ten­syw­nego chowu zwierząt, składo­wiska od­padów, zakłady przetwórstwa mięsnego i mle­czar­skie­go.
 • Re­gular­nie zastępujemy pe­sty­cydy na­tu­ral­nymi środ­ka­mi och­ro­ny roślin, z których większość jest do­pusz­czona do sto­so­wania w rol­nic­twie eko­logicz­nym.
 • Po­sia­damy wdrożone i cer­ty­fi­ko­wane sys­te­my: ja­kości pro­duk­cji pier­wot­nej – Global G.A.P, MA­AP oraz w zakładzie – HACCP, IFS, ISO 22000.